!
Shingeki no Kyojin S3

 • alt="Satsuriku no Tenshi"
 • alt="Detective conan 910"
 • alt="Angolmois"
 • alt="Tsubasa"
 • alt="dragon ball heroes"
 • alt="Legend of galatic EP04"
 • alt="Tsuki ga Kirei ALL Eps"
 • alt="Hinamatsuri EP12"
 • alt="Tada-kun"
 • alt="Amanchu"
 • alt="Hamatora"
 • alt="Inazuma eleven"
Maison Rainbow Durarara


.
( )

  #1  
09-18-2017, 09:09 PM
 , .,  
: 373323
: Jan 2017
:
: 26
: 2,256
: 251
: 511
Facebook : Facebook
Google Plus : Google Plus
Youtube : Youtube
Icons47ٱٱ ٱۂ ٱۂۂ

ٱ ٱۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ,. ۂٱٱ ٱٱ

ٱۂ ,. ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱۂۂ ٱ ۂ

ۂۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۂٱٱ ٱ

ٱ ۂٱ ٱ ,. ٱ ٱ ٱ ٱ

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ,. ٱ ٱ

ۂٱ ۂ ٱ ,. ٱ ٱٱ ٱ ,.

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱۂٱ

ٱ ۂٱٱ ٱ ٱ ,. ٱ ٱٱۂٱ

ۂٱٱ ٱ ٱٱٱ

||~ ٱ ۂ ٱٱ. ۂۂ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ۂٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱ . ٱ ٱٱ ٱ
ٱ ۂ ٱٱ! ٱۂ ٱٱ ۂٱ ٱٱ ٱ.

ٱٱ ٱٱٱ ٱ ٱ ٱڡ ٱٱ ٱٱ. ٱۂٱ ٱ
ۂ ʛἶʀᾄբբᾄ ʂᾄмεlὄῥᾄʀḋᾄlἶṩ ٱ ۂٱ ʂᾄмεlὄῥᾄʀḋᾄlἶṩ ٱ
ٱ ʂᾄмεl ٱ lεὄῥᾄʀḋ ۂ ٱ ٱٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱٱ. ٱ
ٱ ٱ ٱۂ ٱۂٱ ʛἶʀᾄբբε ٱ
ٱ ٱ ٱɔ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱۂɺ ۂٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱۂٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ.

ٱ ۂ ٱٱ ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱٱɡ ٱ
ٱ . ٱٱ ٱ ٱٱٱ мᾄṩᾄἶ ʛἶʀᾄբբεṩ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ʀὄҭђṩʂђἶlḋṩ ʛἶʀᾄբբεṩ
ٱۂ.

ۂٱ ٱ ٱۂ ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ!

ٱٱ ٱۂٱ ٱ ٱ ۂٱ ۂ
ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ. ۂٱ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ lεմʂἶṩм ۂ
ٱٱ ٱ ٱٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ
ۂۂ ٱٱٱ ٱٱ . ۂۂ ٱٱ
ٱۂ ᾄlвἶᾗἶṩм ۂٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ
ٱٱ ٱ.

ٱ ۂۂ ٱѡ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ 2016 ٱٱ ҭᾄʀᾄᾗʛἶʀε ٱ
ٱٱ. ٱٱٱ ٱٱ ۂٱ ۂٱ ٱ ٱٱɡ ۂ ٱ
ٱۂٱ ٱ. ٱٱ ٱ ٱٱ ۂٱ ٱ

ٱ ٱ! ۂٱ ٱ ٱٱ ۂٱ ۂٱ ٱٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ. ٱٱ ٱ ٱ ۂ
ٱٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ
ٱ ҭђε lᾄṩҭ մᾗἶʂὄʀᾗ ٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱٱ.

ٱٱ ٱٱ ٱٱۂ ٱ ٱ ۂٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱٱ
ٱ .~||

||~ ٱ ٱ ٱٱۂ ٱۂ (ٱٱ ٱ: мᾄᾗҭὄḋεᾄ)
ٱٱ (μάντις = мᾄᾗҭἶṩ = ) + (εἶδος = εἶḋὄṩ = ).
ۂ ٱۂ " ٱ"

ٱٱ ٱ ۂ ٱٱ ٱ ۂ ٱ ٱ
ۂ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ۂ ٱۂ
ٱٱ ٱٱ ٱ ٱۂٱۂٱ ۂ ٱ
ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ
ٱٱ ٱ ٱٱ
ٱٱٱ. ٱ ۂۂ ٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱ
ۂٱ ٱ. ٱ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ. ٱۂ ٱۂ
ٱۂ ٱۂ ۂ ٱ ٱ ٱ
ۂٱ ٱٱۂ ۂ ٱۂ.


ٱ ٱ ۂ ٱٱ ٱٱ ٱ
ٱٱٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ.


ۂ ٱ ٱٱ ٱ ٱ (2 - 14 )
ٱ ۂٱ (ٱѡ ٱѡ ٱ ٱ) ٱ ٱ ۂٱ ٱ
ٱۂ ٱٱٱ ٱٱ ۂ ٱٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ٱ. ٱ ۂ ٱ ٱٱٱ ٱٱ
ٱٱ ٱ.

ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂٱ
ۂ ٱ ٱ . ٱٱ ۂۂ ٱ
ٱٱ ۂٱ ٱ ٱ ۂ 75 ٱ 300 ۂ
ٱ ٱٱ ۂ ۂ ٱɡ ٱ ٱ ۂٱ
ٱٱѡ ٱ ٱٱ ٱٱ ۂٱ ٱٱ ٱ
ٱٱٱ. ٱ ٱ ۂ ٱ ۂ ٱ.

ٱ ٱ ۂ ۂ ٱۂٱ ٱٱ ٱٱ. ٱ ٱ
ۂ ٱۂ ٱٱ ۂ ٱٱٱ ۂ
ٱ ٱ . ٱۂ ٱۂ ٱۂ ٱۂ
ۂ ٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱٱۂ
ۂ ٱۂ.

ٱ ٱ ۂ ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ
ۂ ٱ ٱ ٱ ۂ. ٱٱ 7 ٱٱٱ ٱۂٱ
ٱ ٱ 6 ٱٱٱ ٱ ۂ ٱ ٱٱۂ.~||

||~ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱۂٱ ٱٱ ٱ ۂٱ
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ!

lყƙὄἶ ۂ ٱ ٱ ۂ ٱ
ۂۂٱ ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ
ۂ. lყƙὄἶ ۂٱ ۂ ٱ ۂٱ ٱٱ
ۂۂ ٱ ٱ ٱ ٱ. ٱ ٱٱ ۂۂٱ ٱ
ۂٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱٱ ٱ ٱ. ۂٱ ٱ ٱ ۂٱ
ۂٱ ٱۂٱ ۂٱ ٱ ۂٱ ٱ ۂٱ
ٱٱ . ۂ ٱ ٱ ٱ ٱ


ٱٱ ۂۂ ٱ ٱ 2010 ٱ ٱ ۂ ٱ
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ . ḋʀ. ʝὄђᾗᾗყ ʛὄввlε
ٱ ٱ. ۂٱ . ۂٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ṩῥђἶᾗჯ ḋεὗὄᾗ ʀεჯ
ۂٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ. ٱ
ۂ ٱ ٱ ٱ ٱٱۂٱ . ۂ ۂ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱۂ ٱ ٱ ٱ ٱٱ
! ۂٱ ٱ.


ٱ ٱٱ ۂٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ۂٱ
ɡ ɡ ٱ ٱ ۂٱ ۂ. ۂۂ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۂٱ ۂ ۂٱ ٱ ٱ ٱ
ٱٱٱ ٱ ٱۂٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ.
ۂٱ ٱۂ ٱ ٱٱ ۂٱ ٱ ٱۂ ٱ ٱ
.

ۂٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱۂٱ ٱ
ٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ۂٱ ٱ ٱ
ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱߡ ۂ ٱۂٱ ٱ
ٱ. ٱ ٱ ٱٱ ٱٱٱ ٱٱ ٱٱѡ ٱ
ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱ
ۂ ٱ! ٱ ۂٱ ٱٱ
ٱٱ . ~||


||~ ٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ
ٱ! ۂ ۂٱ ٱ ٱ ۂٱ! ٱ ٱ! ٱ ٱ ٱ ٱє ٱ!


ۂۂ ٱٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ۂٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ṩεᾄ вմᾗᾗἶεṩ ٱ
ٱ ٱ ٱٱۂٱ ٱ ٱٱ ٱٱٱ
ٱٱۂٱ ٱ. ۂٱ ٱٱ ٱٱ ۂٱ ٱ
ṩεε ṩlմʛ ۂ .


ٱۂٱ ٱ ۂ ʝὄʀմᾗᾗᾄ ῥᾄʀὗᾄ ۂٱ ٱ ٱٱ
ٱٱ ٱٱٱ ٱ ٱٱ ƙἶƙմҭᾄʀὄ вᾄвᾄ ۂ ٱ
ٱ ٱٱٱ ٱ ٱۂ ٱ ٱ. ۂٱ ٱ
ٱٱ ٱٱ :.


1 ٱ ٱ!

ۂٱ ۂٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ۂٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ. ٱ ۂٱ ٱ
ٱ ! ٱ ۂ ٱ ٱ ۂٱ ۂ ٱٱ
ٱ ٱ ٱٱ ʂᾄʀყὄῥђყllἶḋᾄε ٱٱ ۂٱ
ٱ ۂٱ ٱٱ ٱ ۂٱ ٱ.
ۂۂ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱ ۂٱ ٱٱ.


2 ٱ ٱٱ!


ۂٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱ ۂ ۂٱ ٱٱ
ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱ
ٱٱ ٱٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ.


3 ٱۂٱ ٱ!


ٱٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱۂٱ ٱ ٱ
ۂٱ ٱ ٱ ٱٱ. ٱ ٱ ٱٱ
ḋὄʀἶḋ ᾗմḋἶвʀᾄᾗʂђṩ ٱ ۂٱ ٱٱ ٱ ٱۂ.
ۂٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱٱ ۂٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ۂٱ
ٱٱ ٱ ۂٱ!


4 ٱۂٱ ٱ!


ٱ ٱ ٱ ٱ ѡ
ٱٱ ۂ ٱۂٱ ٱ ۂ !
ٱڡ ٱ ٱۂٱ ٱ ٱ ٱ ٱɔ!
ۂٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ
ٱٱ ٱ! ~||

||~ ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱ ٱ֡
ٱ мεᾗմʀᾄ ٱٱ мεᾗմʀἶḋᾄε. ٱ ۂٱ ۂٱ ٱٱ
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂٱ.
ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ.

ٱٱ ۂ ٱ ٱٱ ٱ. ٱٱ
ۂٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱۂ ٱ
ٱ ۂ ۂ ٱ ٱ ۂٱ. ~||


ۂۂ ۂ ٱ ,. ٱۂ ,. ۂ ۂۂ

ٱ ٱ ٱ ٱ ,. ۂۂ ٱ ٱ

ٱ ,. ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۂ

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۂ ٱٱ


, ., ; 09-18-2017 11:31 PM
09-18-2017, 10:58 PM   #2
● ●
● ●
● ●
● ●
 
 Red Winston
: 362139
: May 2016
: 17
:
: 3,662
: 1
: 648
Skype :
Gmail : Gmail
Deviantart : Deviantart
Google Plus : Google Plus
Blogger : Blogger

:

ߡ .
.+ 5 +Red Winston   
09-18-2017, 11:28 PM   #3
雷電
らいでん
 
 雷電
: 132524
: Mar 2012
:
: 220
: 30
: 78
MSN :  MSN 雷電
Gmail : Gmail
Facebook : Facebook
Youtube : Youtube
Wordpress : Wordpress

:

{{i'm back and so my art}}


雷電   
09-19-2017, 05:25 PM   #4

 
 , .,
: 373323
: Jan 2017
: 26
:
: 2,256
: 251
: 511
Facebook : Facebook
Google Plus : Google Plus
Youtube : Youtube

:

нєє ● ʞk ● αяι,.

,.

雷電


, .,   

()

(Tags)
, , , ,

« || || 2# | 101 »

: 1 ( 0 1)
 :
αвєη αℓ-αℓη∂ℓυѕ 11 03-02-2014 02:48 AM
gho0ost 5 12-31-2011 05:03 AM
2 09-14-2011 10:21 PM
.. black_admiral 6 07-03-2010 05:54 PM

01:16 AM.

- - - - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

ȡ

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity